Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest Święty jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu dziecka oraz jego najbliższych.

   Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, sakrament chrztu został ustanowiony przez Jezusa, który polecił go udzielać. Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, przez który wykonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie. Gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni człowieka członkiem Kościoła katolickiego.

„Chrzcić” oznacza „zanurzać” w wodzie. W czasie ceremonii Chrztu Świętego człowiek „zanurzany jest w śmierci Chrystusa”, z której powstaje jako „nowe stworzenie” przez zmartwychwstanie z Nim.

 Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. Zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego chrzci się nowonarodzone dzieci, ponieważ ich natura skażona jest grzechem pierworodnym. Chrzest daje im nowe narodzenie i przeniesienie do „Królestwa wolności dzieci Bożych”.

 Chrzcić może każdy, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia, jeśli jego intencje są identyczne z intencjami kapłana.

 Do otrzymania chrztu konieczna jest zgoda co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła katolickiego.

 Rodzice chrzestni: 

 Rodzice chrzestni podejmują się ważnego i odpowiedzialnego zadania, dlatego też kodeks prawa kanonicznego wymienia kilka istotnych wymogów, których muszą dopełnić.

 Rodzic chrzestny musi mieć ukończone szesnaście lat, być katolikiem, przyjąć Eucharystię i bierzmowanie oraz prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji chrzestnego.

 Rodzice chrzestni to nie tylko świadkowie ceremonii w kościele, ale mężowie zaufania w życiu dziecka.

 Dokumenty do chrztu:

 Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii Parafialnej:

- świadectwo urodzenia dziecka

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

- dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Symbole liturgii chrzcielnej:

 Znak krzyża wykonywany na czole dziecka - to starożytny gest, który według św. Augustyna dawał katechumenowi (osobie przygotowującej się do chrztu) prawo do tytułu chrześcijanina. Czyniony jest na początku celebracji i „wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć”. Oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył Chrystus dla każdego człowieka. Czyniąc znak krzyża nawiązujemy do wydarzenia chrztu, przywołujemy jego tajemnicą, odnawiamy ją i czynimy aktualną.

Woda chrzcielna - obmycie wodą i towarzyszące mu słowa formuły chrzcielnej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu. Poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga. Woda chrzcielna nabiera nadprzyrodzonej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. W najważniejszej części tej modlitwy kapłan zwraca się do Boga tymi słowami: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia".

 Krzyżmo – jest to olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Namaszczenie krzyżmem jest znakiem włączenia do ludu Bożego i uczestniczenia w królewskim kapłaństwie Chrystusa, upodabnia ochrzczonego do Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym), pozwala mu być uczestnikiem namaszczenia królów, proroków i kapłanów Starego Testamentu, czyni go członkiem ludu królewskiego i kapłańskiego.

 Świeca chrzcielna — oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata. Ojciec dziecka zapala ją od świecy paschalnej. Jest to symboliczne wezwanie dla rodziców i rodziców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

 Nałożenie białej szaty - ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Gest ten symbolizuje godność dziecka Bożego.

Źródło: http://www.abrakadabra.sklep.pl